Frank Corcoran

irish composer

Home » Archive by category "Humble Hamburg Musings"

WATCH YOUR STEP , MUSICAL MONK

Music comes from money . False ? Well, all the institutions that carry it along do. Not the lonely creative flame, no. But its transformation into performances, image-making, the baking of the cake, music as ware, yes. ( ” – Give me enough money and I will create your musical canon and its musical icons,  siftings and evaluation procedures and canonisation , recognition, life or death in or of a musical tradition….  I can thus make or break. – Give me! ”  ). Is marketing, then, all? Well,no. No. After all you can’t buy imagination or courage or moral strength or a good composer’s good will-power, can you ?  Well, let’s confuse the categories and muddy the waters and confound creating with making a quick buck ?  Launch bad or good quality works ? Fiddle the definitions ? Manipulate . Money matters. But not in the long run. Who’s ?

8 IRISH DUETTI for Cello and Piano

Tuirseacht an earraigh an leisciúileacht seo ? Pigrizia ottima an anaim,

ar lorg mothúcháin nua . Chun saothar NUA ( Caithréid Téadanna ?  Nó ionstramiocht  na 5 TENORLIEDER  – ach le  h- aghaidh  WAS ? ! )

a thosnú ?

Rud “NUA”  – ní ath-chothaint an dinnéir a bhí againn inné atá mé ag ( agus ar ) lorg.

An SMAOINEAMH nua. Imní orm faoin bhfoirm ? Gan dabht -rithimí agus dathanna; ach an chéad rud ná AN FHOIRM .

M.Sh.   13 caibidil gearra na dtéadanna ? Gach pictiúr go speisialta ; tá s agam, an téama ” Miniature” , níl sé gan baol ar bith .

Cé s maoite é seo, an té nach bhfuil láidir ( mar chumadóir ) , ní mór do bheith

ioldathach ; misneach; moráltach; suim aige sna plainéidí nua.

CORCORAN ON CZECH RADIO 7. 8. 2015

Radioart a elektroakustická hudba z Irska #1

soundWave

soundWave

repríza ze 7. února 2009

Frank Corcoran:

 

Vítejte do no?ního éteru Radioateliéru, za?ínáme další z našich miniseriál? putujících po národních scénách akustických um?ní celého sv?ta. V následujících t?ech týdnech nás ?eká zastavení v zemi, kde lidé zpravidla slaví každý slune?ní paprsek … ?e?eno samoz?ejm? trochu s nadsázkou … ve t?ech následujících setkáních budeme poslouchat radiofonické kompozice a elektroakustickou hudbu pocházející z Irska.

 

První autor, u jehož tvroby se zastavíme, je skladatelem velice plodným, zabírajícím ve své tvorb? široké rozp?tí od komorní instrumentální hudby p?es symfonickou a sborovou tvorbu až práv? po radiofonické kompozice, jejichž vznik byl motivován zejmnéna redakcí Studia pro akustická um?ní Západon?meckého rozhlasu v Kolín? na Rýnem. Jmenuje se Frank Corcoran.
Asi bychom m?li ?íct, že sou?asným domovem Franka Corcorana je Hamburk, zdá se mi ale, že tato zkute?nost ani v nejmenším neupoza?uje velmi typické, dokonce bych ?ekl – velmi tradi?ní, mytologické, velice spirituální inspira?ní pozadní, které lze vnímat nap?í? jeho kompozicemi. D?kazem toho budiž i ob? kompozice, které dnes budou znít éterem Radioateliéru.

 

První z nich – ?ty?i minuty trvající miniatura – odahuluje jedno z oblíbenách témat Franka Corcorana, v n?mž se vrací k mytologickým ko?en?m své zem? na severozápad? Evropy… jedná se o postavu krále zvaného Mad Sweene (potrhlý sweene), který podle anál? zanechal všeho – tehdy v roce 632 po prohrané bitv? u Moyry – a sám bez manželky, majetku, královské koruny a p?átel strávil zbytek svého života o samot? jako pseudo-pták v korunách strom?… Frank Corcoran v této souvislosti hovo?í o fascinujících dialektických vztazích mezi um?ním a p?írodou, civilizací a sociálním chaosem, raným irským k?es?anstvím a tradi?ním pohanstvím (tento motiv ostatn? uslyšíme ve druhé z dnešních kompozic jako klí?ové téma)…

 

Frank Corcoran hovo?í o své skladb? Sweeney’s Farewell jako o nejkratší a nejpodivn?jší ze svých skladeb zabývajících se tematikou tohoto malého bláznivého mytologického krále… Byla realizována v Elektronickém studiu Technické univerzity v Berlín? a její podtitul “farewell” – ve?írek na rozlou?enou – ten odkazuje k tematice p?ítomnosti zvuk? v našem život? a jejich neopominutelnosti … Sweeney dává v této skladb? Franka Corcorana r?znými zvukovými projevy sbohem tomuto sv?tu… Sweeney’s Farewell.

 

poslech 1: Frank Corcoran: Sweeney’s Farewell

 

Dozn?la miniaturní kompoizice hlavního protagonisty našeho prvního zastavení nad sou?asnou irskou scénou akustických um?ní – jejím autorem je Frank Corcoran. Jeho druhá kompozice – tém?? osmnáctiminutová – se dotýká p?edevším (a velmi pozoruhodn?) už d?íve zmín?né tematiky jakéhosi antropologického pnutí mezi silnými pohanskými ko?eny a relativn? mladou k?es?anskou tradicí. Frank Corcoran zvolil pro akustické ztvárn?ní této tematiky formu skute?n? lapidární – sáhnul po p?dorysu ?ímského mešního ordinaria … Vznikla tak elektroakustická Quasi Una Missa – cyklus akustických emblém? s názvy Kyrie – Gloria – Sanctus – Agnus Dei, cyklická akustická kompozice, která jde jazykovým rozp?tím od starodávné keltštiny p?es st?edov?kou latinu až k sou?asné angli?tin?, od hudebních motiv? Josquina des Prés až k Johnu Cagovi a ve veliké materiálové rozr?zn?nosti t?žko p?ehlédnou (navíc autorem p?iznanou) inspiraci (nebo podv?domou dedikaci?) navazující práv? na fenomenální Irský cirkus Johna Cage z roku 1979. A není snad náhodou, že ob? tyto kompozice vznikly v úžasném klimatu Studia Akustických um?ní v Západon?meckém rozhlasu v Kolín? nad Rýnem…

 

Jsem rád, že Quasi Una Missa Franka Corcorana m?že dnes v noci znít éterem Radioateliéru a aby byl ten zvuk milý vašim uším, to vám od srdce p?eje Michal Rataj.

 

poslech 2: Frank Corcoran: Quasi Una Missa

 

použité CD:
Výrobce CD: col legno, N?mecko 2003
WWE 1CD 20214

 

ROBERT DARROLL, OH HE IS DEAD THEN ?

     Robet Darroll died last May in Berlin.

In those terrible ( for me ) nineties in Hamburg I´d loved Robert´s KOREAN TRILOGY. (-  His MOE´S FIELD was just beginning to break new, revolutionary ground ), their thousands of  individual, hand-painted Darroll pictures singly filmed, sequenced, super-imposed, kineticized, Robert´s delightful play of and with
these images;  a dot becomes a line, an angle, a fish, a budding flower, a leaping river, an ocean, his moving art as poetical in the very best sense, as his Gestalt / narrating logic directed his flow and each little film became a more that minr masterpiece, a hymn to Horace´s delight in play and form with those mutating images.
With Robert´s departure from Hamburg for Tokyo in 2001 something very precious hurt.
His early death in May brought no closure, no peace except the Unanswered Question.
I plod on. Certainly, to search is to find form, musical form too.
As in Robert Darroll´s art, also a composer can transmute, solder, forge, fuse motivs, ideas, rhythms, colours, musical masses and lines ; his play and delight and self-delight, his the creator´s freedom. No bad thing, Robert Darroll, your KOREAN TRILOGY ( and much later, your other praised and prized works )  will live on .
Back to business, Horace. Kinetic excellence, Frank. Tonally moving forms, Hanslick.
It is a fish. Is it ?

NEW WORKS IN ITALY

New works by Frank Corcoran performed in Italy this summer

Frank Corcoran, who divides his time between Hamburg and Italy, will introduce two concerts in Orvieto in Umbria and Bolsena featuring his work.

The performers are three of Frank’s friends from the RTÉ National Symphony Orchestra – cellist Martin Johnson, violist Adele Johnson, and pianist Fergal Caulfield.

The programme will include piano trios from Schubert, Brahms, David Popper, and the first three movements from Frank Corcoran’s new work, 8 Irish Duets for Cello and Piano. Based on Irish slow airs, the composer describes them as being, “neither neo-romantic settings, nor neo-Bartok, nor neo-minimalist and yet neo-Corcoran.”

The concerts take place at the Teatro Mancinelli, Orvieto, on 31 July, and a similar programme in Bolsena’s Piccolo Teatro Cavour on 2 August.

In other news, a book on the composer entitled Festschrift Frank Corcoran and edited by Hans Dieter Gruenefeld will be launched this autumn in Dublin.

RED AND WHITE TONES ARE BEST

         31. 7. 2015.     Teatro Mancinelli Ridotto     Orvieto        Ore 21.15

2. 8. 2015.       Piccolo Teatro Cavour        Bolsena      Ore 21.15

Frank Corcoran ( 1944 )      Canto Irlandese :    “Sean O Duibhir An Ghleanna”     ( violoncello e pianoforte )

Schubert Arpeggione sonate in a minor D 821

1st movt-
Allegro Moderato

Frank Corcoran   Variazioni su “A Mhairin De Barra ”  per Viola Solo

Frank Corcoran   Canto Irlandese  ” A Mhairin De Barra ”

David Popper Hungarian Rhapsody op . 68

PAUSE

Frank Corcoran   Canto Irlandese :   ” A Una Bhain  2. ”   ( Violoncello e pianoforte  )

Brahms Trio Op114                                                          ( violoncello, viola e pianoforte  )

(  Musica di Finale per TRIO  – un canto di mistero …..    A Delightful Surprise     )

 

NEW BOILING WORDS

How write boiling tones, I wonder ? Neo-con music? Post-liberal sonatinas? When is my music too cold ? Too jagged? Too shattered and splattered ? Nerd-symphonic? Not enough market-oriented? Pure? Art pour, God-‘ elp-us, l’art?  Tones as my ware, hard-ware, soft-ware? Hard sell ? Hard to sell ? No sell-out stylistically?  (  Sell thyself, tone-smith ? ) Shall the sciences win after all, is that it ?

Fans flapping ; I love the cooler shade now . Uncork the mere Falernian, praise the Roman poet in Horace’s cool villa, his “straining” ( ODES 1. 13  ) his cooled whites in this hellish July; oh yes, his conceals great art, the best, the artefacted, his finished polish. Salute him. Great.

BOILING WORDS

How compose eight bars in these temperatures ? Seven ? The crazed cricket sings this hot evening , el grillo in the cooler mornings. Of lust  in the Sahara heat.

This afternoon will bring the cooler venticello and a cold glass. The problem of building musical form isn’t going away. ( ” I have my opening ! Hooray|”  )

CLEANER , HOTTER HEAT NOW THIS JULY

Yes, my EIGHT HAIKUS will appear with Schott of Mainz. Yes, my FESTSCHRIFT FRANK CORCORAN  will appear in Hamburg. Yes, my IRISH DUETS for Cello and Piano will be premiered at the Teatro Mancinelli , Orvieto, and at the Piccolo Teatro Cavour, hot end of this hot month. Yes, yes, un poco this and un poco that to keep the hot pen dancing, – best in the early cool morning hours. Even a Sahara composer must keep to the regime , must hone the imagination and, ahem, technique , spinning, moving and mixing fiery, hot tones with cooler, – yes, building sounding castles in this empty , breathless air. Dogs and curlews keep a low profile. Dormant snakes, no.