Frank Corcoran

irish composer

HUGH LANE GALLERY DUBLIN CONCERT JUNE 4. 2017

Subject: Frank Corcoran HUGH LANE DUBLIN Concert on June 4.

4 Duetti Irlandesi for Cello and Piano:

( Im Aonar Seal, Sean O Duibhir an Ghleanna , Roisin Dubh, A Mhairin De Barra , )

Piano Trio ( World Premiere )

Viola solo ( Var.s on ” A Mhairin de Barra ” )

Solo cello Rhapsodietta Joyceana

and CD launch ” Rhapsodic Celli ”

( Programme as in Rome, May 27. and Bolsena , May 28. )

A GREAT SHAME ON FRENCH VULTURES 2011

CORCORAN Frank.

Ireland.

I participated in the IMEB Competition 1999. My ” SWEENEY´S VISION ” ( 1997 WDR Cologne Commission ) was awarded a Premier Prix.

IMEB Competition was

EXCELLENTLY conceived and administered. It contributed GREATLY to my career as a composer !

It is a shame on the French Ministry of Culture to withdraw vital support from IMEB and to force it to
close this July 2011. IMEB was foremost in its field; a flag-ship for French musical culture and for
international electronic music in all its many facets.
A great shame for this great cultural nation.

February 9. 2013. Hamburg. N D R KULTUR Prisma Musik
>
>
> 20.00 – 22.00 Frank Corcoran´s Radiophonic Analysis of Brahms´
> SECOND SYMPHONY.
>
> 22.10 Frank Corcoran´s : VIOLIN CONCERTO ( 2012 RTE / Lyric Fm
> Recording ) :
>
> ( Nov. 2. 2012 Dublin. N.S.O. ,
> Solist: Alan Smale, Christopher Warren-Green )
>
>
>
>
> ———- Forwarded message ———-
> From: FBCorcoran@aol.com
> To: fbcorcoran@aol.com
> Cc:
> Date: Mon, 7 Jan 2013 17:34:35 -0500 (EST)
> Subject: FRANK CORCORAN – from around the chimney news
> February 9. 2013. Hamburg. N D R KULTUR Prisma Musik
>
>

SAMOBOR MUSIC FESTIVAL 2017 JURY – FRANK CORCORAN

The First Prize – 2500€ (bruto-includingtaxes) and the concert performance by ZAGREB SOLOISTS on Samobor Music Festival – October7th 2017.
The Second Prize – 1000 € (bruto-including taxes)
The Third Prize – 500 € (bruto-including taxes)
JURY

SRETEN KRSTI?
Zagreb Soloists concert master, violinist (Germany/Serbia – Zagreb Soloists), partner of International Composers Competition „New Note”
NIKŠA GLIGO
musicologist
(Croatia)
FRANK CORCORAN
composer (Ireland)
SRE?KO BRADI? composer and Artistic Director
(Croatia)

The decisions of the Jury are final. If the quality of admitted works does not meet the necessary level, th

COMPOSER FRANK CORCORAN – OXFORD MUSIC ONLINE

As found in the Oxford Music Online encyclopedia (only accessible through universities):

Corcoran has developed a distinct and complex language of aleatory macro-counterpoint in which sound layers are superimposed polyphonically but retain independence through distinctive polymetric, agogic and dynamic indications. This technique is evident from the early Piano Trio (1978) to Ice Etchings no.1 and Mad Sweeney (both 1996). His many cultural interests are reflected in the texts of his vocal works; the opera Gilgamesh (1990), for example, is based on a Sumerian epic. The Irische Mikrokosmoi for piano (1993) are based on traditional Irish melodies and rhythms.

SUMMER PLANS FOR 2017

27.5.2017 Irish Embassy Rome – TRIO PRATOLEVA with

Frank Corcoran’s new PIANO TRIO and new DUETTI IRLANDESI

28.5.2017 Bolsena Piccolo Teatro Cavour – the same programme

4. 6.2017 Hugh Lane Gallery Dublin – the same programme

4. 6. 2017 ” ” ” LYRIC RADIO launch of new Frank Corcoran

CD ” RHAPSODIC CELLI ” ( incl. Cello Concerto and Rhapsodic Bowing

for 8 Celli and 8 DUETTI IRLANDESI )

FRANK CORCORAN PRIZEWINNING WORKS ON CZECH RADIO 7.8.2015

Frank Corcoran:
http://www.frankcorcoran.com

Vítejte do no?ního éteru Radioateliéru, za?ínáme další z našich miniseriál? putujících po národních scénách akustických um?ní celého sv?ta. V následujících t?ech týdnech nás ?eká zastavení v zemi, kde lidé zpravidla slaví každý slune?ní paprsek … ?e?eno samoz?ejm? trochu s nadsázkou … ve t?ech následujících setkáních budeme poslouchat radiofonické kompozice a elektroakustickou hudbu pocházející z Irska.

První autor, u jehož tvroby se zastavíme, je skladatelem velice plodným, zabírajícím ve své tvorb? široké rozp?tí od komorní instrumentální hudby p?es symfonickou a sborovou tvorbu až práv? po radiofonické kompozice, jejichž vznik byl motivován zejmnéna redakcí Studia pro akustická um?ní Západon?meckého rozhlasu v Kolín? na Rýnem. Jmenuje se Frank Corcoran.
Asi bychom m?li ?íct, že sou?asným domovem Franka Corcorana je Hamburk, zdá se mi ale, že tato zkute?nost ani v nejmenším neupoza?uje velmi typické, dokonce bych ?ekl – velmi tradi?ní, mytologické, velice spirituální inspira?ní pozadní, které lze vnímat nap?í? jeho kompozicemi. D?kazem toho budiž i ob? kompozice, které dnes budou znít éterem Radioateliéru.

První z nich – ?ty?i minuty trvající miniatura – odahuluje jedno z oblíbenách témat Franka Corcorana, v n?mž se vrací k mytologickým ko?en?m své zem? na severozápad? Evropy… jedná se o postavu krále zvaného Mad Sweene (potrhlý sweene), který podle anál? zanechal všeho – tehdy v roce 632 po prohrané bitv? u Moyry – a sám bez manželky, majetku, královské koruny a p?átel strávil zbytek svého života o samot? jako pseudo-pták v korunách strom?… Frank Corcoran v této souvislosti hovo?í o fascinujících dialektických vztazích mezi um?ním a p?írodou, civilizací a sociálním chaosem, raným irským k?es?anstvím a tradi?ním pohanstvím (tento motiv ostatn? uslyšíme ve druhé z dnešních kompozic jako klí?ové téma)…

Frank Corcoran hovo?í o své skladb? Sweeney’s Farewell jako o nejkratší a nejpodivn?jší ze svých skladeb zabývajících se tematikou tohoto malého bláznivého mytologického krále… Byla realizována v Elektronickém studiu Technické univerzity v Berlín? a její podtitul “farewell” – ve?írek na rozlou?enou – ten odkazuje k tematice p?ítomnosti zvuk? v našem život? a jejich neopominutelnosti … Sweeney dává v této skladb? Franka Corcorana r?znými zvukovými projevy sbohem tomuto sv?tu… Sweeney’s Farewell.

poslech 1: Frank Corcoran: Sweeney’s Farewell

Dozn?la miniaturní kompoizice hlavního protagonisty našeho prvního zastavení nad sou?asnou irskou scénou akustických um?ní – jejím autorem je Frank Corcoran. Jeho druhá kompozice – tém?? osmnáctiminutová – se dotýká p?edevším (a velmi pozoruhodn?) už d?íve zmín?né tematiky jakéhosi antropologického pnutí mezi silnými pohanskými ko?eny a relativn? mladou k?es?anskou tradicí. Frank Corcoran zvolil pro akustické ztvárn?ní této tematiky formu skute?n? lapidární – sáhnul po p?dorysu ?ímského mešního ordinaria … Vznikla tak elektroakustická Quasi Una Missa – cyklus akustických emblém? s názvy Kyrie – Gloria – Sanctus – Agnus Dei, cyklická akustická kompozice, která jde jazykovým rozp?tím od starodávné keltštiny p?es st?edov?kou latinu až k sou?asné angli?tin?, od hudebních motiv? Josquina des Prés až k Johnu Cagovi a ve veliké materiálové rozr?zn?nosti t?žko p?ehlédnou (navíc autorem p?iznanou) inspiraci (nebo podv?domou dedikaci?) navazující práv? na fenomenální Irský cirkus Johna Cage z roku 1979. A není snad náhodou, že ob? tyto kompozice vznikly v úžasném klimatu Studia Akustických um?ní v Západon?meckém rozhlasu v Kolín? nad Rýnem…

Jsem rád, že Quasi Una Missa Franka Corcorana m?že dnes v noci znít éterem Radioateliéru a aby byl ten zvuk milý vašim uším, to vám od srdce p?eje Michal Rataj.

poslech 2: Frank Corcoran: Quasi Una Missa

použité CD:
Výrobce CD: col legno, N?mecko 2003
WWE 1CD 20214

FRANK CORCORAN IN ITALY 2016

Maccagno, Italy

Professor Benjamin Dwyer was the fourth annual Irish Artist in Residence at the 2016 soundSCAPE summer festival for new music in Maccagno, Italy. During his three-day residency, Dwyer presented a lecture entitled “Traditional Irish and Postmodern Contours in the music of Gerald Barry, John Buckley, Roger Doyle and Frank Corcoran”, featuring “Piano Quartet #1”, “I am wind on sea”, “Quasi una Missa” and “Under the Green Time”, respectively.